بانك اعضای هيات علمی

نام
نام خانوادگی

منا پورابوک

  • واحد دانشگاهی : علوم پزشکی گلستان
  • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : گوارش و کبد
  • جعفر محمودیان

  • واحد دانشگاهی : علوم پزشکی گلستان
  • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : گوارش و کبد