سامانه علم سنجی مراکز

واحدهای دانشگاهی
عنوان ISI Scopus Pubmed ISC سایر
علوم پزشکی گلستان 0 0 0 0 0
خارج از دانشگاه 0 0 0 0 0
دانشکده/مراکز
عنوان واحد دانشگاهی ISI Scopus Pubmed ISC سایر
گوارش و کبد علوم پزشکی گلستان 0 0 0 0 0
بیماریهای عفونی علوم پزشکی گلستان 0 0 0 0 0
ناهنجاری های مادرزادی علوم پزشکی گلستان 0 0 0 0 0
اختلالات ایسکمیک علوم پزشکی گلستان 0 0 0 0 0
پزشکی سلولی و ملکولی علوم پزشکی گلستان 0 0 0 0 0
اختلالات متابولیک علوم پزشکی گلستان 0 0 0 0 0
علوم اعصاب علوم پزشکی گلستان 0 0 0 0 0
پرستاری علوم پزشکی گلستان 0 0 0 0 0
مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی علوم پزشکی گلستان 0 0 0 0 0
مهندسی بهداشت محیط علوم پزشکی گلستان 0 0 0 0 0
سلولهای بنیادی علوم پزشکی گلستان 0 0 0 0 0
روماتولوژی علوم پزشکی گلستان 0 0 0 0 0
علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی گلستان 0 0 0 0 0
روانپزشکی علوم پزشکی گلستان 0 0 0 0 0
بهداشت باروری و مشاوره در مامایی علوم پزشکی گلستان 0 0 0 0 0
محصول محور(غلات) علوم پزشکی گلستان 0 0 0 0 0
مرکز تحقیقات سلامت کودکان و نوزادان علوم پزشکی گلستان 0 0 0 0 0
دندانپزشکی علوم پزشکی گلستان 0 0 0 0 0
کمیته تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی گلستان 0 0 0 0 0
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی علوم پزشکی گلستان 0 0 0 0 0
واحد توسعه تحقیقات بالینی 5آذر علوم پزشکی گلستان 0 0 0 0 0
واحد توسعه تحقیقات بالینی صیاد علوم پزشکی گلستان 0 0 0 0 0
سرطان علوم پزشکی گلستان 0 0 0 0 0
سل علوم پزشکی گلستان 0 0 0 0 0
دانشکده پزشکی علوم پزشکی گلستان 0 0 0 0 0
دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی گلستان 0 0 0 0 0
دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی گلستان 0 0 0 0 0
دانشکده بهداشت علوم پزشکی گلستان 0 0 0 0 0
دانشکده پیراپزشکی علوم پزشکی گلستان 0 0 0 0 0
دانشکده فناوری های نوین علوم پزشکی گلستان 0 0 0 0 0
توسعه مدیریت و منابع علوم پزشکی گلستان 0 0 0 0 0
واحد HSR شرق علوم پزشکی گلستان 0 0 0 0 0
واحد HSR غرب علوم پزشکی گلستان 0 0 0 0 0
واحد HSR مرکز علوم پزشکی گلستان 0 0 0 0 0
دانشکده پردیس بین الملل علوم پزشکی گلستان 0 0 0 0 0
مرکز رشد علوم پزشکی گلستان 0 0 0 0 0
گروه آموزشی
عنوان واحد دانشگاهی ISI Scopus Pubmed ISC سایر
Top